منتظران ظهور- تقویم 1392

تاریخ: دوشنبه 28 اسفند 1391 ساعت: 20:22 بازدید: 1027 نویسنده: مبارز
0 0 1   1 8   0 8   1 7   1 8 3
days   hours   mins   secs   msecs
This counter sponsored by www.detaily.com

Los Angeles Time (PST*) :
Wednesday March 20, 2013, 04:03:13 AM
لس آنجلس: ساعت 04:03:13 صبح زود - چهارشنبه 20 مارس 2013

Iran Time :
Wednesday March 20, 2013, 14:33:13 PM
ايران: ساعت 14:33:13 ظهر - چهارشنبه 30 اسفند 1391

:ساعت تحويل  سال در ساير شهرها

Tehran: Wednesday March 20, 2013, 14:33:13 PM New York: Wed. March 20, 2013, 07:03:13 AM* Paris: Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM
Toronto: Wednesday March 20, 2013, 07:03:13 AM* San Francisco: Wed. March 20, 2013, 04:03:13 AM* London: Wed.March 20, 2013, 11:03:13 AM
Vancouver: Wed. March 20, 2013, 04:03:13 AM* Huston: Wednesday March 20, 2013, 06:03:13 AM* Stockholm: Wed. March 20, 2013, 12:03:13 PM


 

Tahveel Saal in other Cities:

:ساعت تحويل  سال در ساير شهرها

Abu Dhabi (+4) Wednesday March 20, 2013, 15:03:13 PM Istanbul (+2) Wednesday March 20, 2013, 13:03:13 PM
Amsterdam (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM Jakarta (+7)

Wednesday March 20, 2013, 18:03:13 PM

Ankara (+2) Wednesday March 20, 2013, 13:03:13 PM Jerusalem (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM
Ashgabad (+5) Wednesday March 20, 2013, 16:03:13 PM Kabul (+4:30) Wednesday March 20, 2013, 15:33:13 PM
Athens (+2) Wednesday March 20, 2013, 13:03:13 PM Kuala Lumpur (+8) Wednesday March 20, 2013, 19:03:13 PM
Atlanta (-5) Wednesday March 20, 2013, 06:03:13 AM* Lisbon (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM
Baghdad (+3) Wednesday March 20, 2013, 14:03:13 PM Madrid (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM
Baku (+4) Wednesday March 20, 2013, 15:03:13 PM Melbourne (+11) Wednesday March 20, 2013, 22:03:13 PM
Bangkok (+7) Wednesday March 20, 2013, 18:03:13 PM Montreal (-5) Wednesday March 20, 2013, 07:03:13 AM*
Barcelona (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM Moscow (+3) Wednesday March 20, 2013, 14:03:13 PM
Beijing (+8) Wednesday March 20, 2013, 19:03:13 PM New Delhi (+5:30) Wednesday March 20, 2013, 16:33:13 PM
Beirut (+2) Wednesday March 20, 2013, 13:03:13 PM Nairobi (+3) Wednesday March 20, 2013, 14:03:13 PM
Berlin (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM Ottawa (-5) Wednesday March 20, 2013, 07:03:13 AM*
Bishkek (+6) Wednesday March 20, 2013, 17:03:13 PM Rio de Janeiro (-3) Wednesday March 20, 2013, 08:03:13 AM
Chicago (-6) Wednesday March 20, 2013, 07:03:13 AM* Rome(+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM
Copenhagen (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM Samarqand (+5) Wednesday March 20, 2013, 16:03:13 PM
Denver (-7) Wednesday March 20, 2013, 05:03:13 AM* Tehran (Iran =+3:30) Wednesday March 20, 2013, 14:33:13 PM
Dubai (+4) Wednesday March 20, 2013, 13:03:13 PM Tokyo (+9) Wednesday March 20, 2013, 20:03:13 PM
Dushanbe (+5) Wednesday March 20, 2013, 16:03:13 PM Toronto (-5) Wednesday March 20, 2013, 07:03:13 AM*
Frankfurt (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM Vancouver (-8) Wednesday March 20, 2013, 04:03:13 AM*
Geneva (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM Washington DC (-5) Wednesday March 20, 2013, 07:03:13 AM*
Islamabad (+5) Wednesday March 20, 2013, 16:03:13 PM Zagreb (+1) Wednesday March 20, 2013, 12:03:13 PM

   Asoon Links:    Amazon.com    Detaily.com    SIAP.org

 
Daylight Saving: Europe & most countries change their clock on last Sunday of March each year.  Exceptions: Iran (March 21, First day of Spring), US, Canada, Greenland, Uruguay (1st or 2nd Sunday in March), Mexico (1st Sunday in April), Syria (last Friday of March).

 
Tahveel time s
ource: مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
*=US & Canada DST: March 10, 2013
**= Iran DST: March 21, Wednesday midnight and the start of Thursday (the midnight after Saal Tahveel)


<< Adjust your computer or device for accurate time!
<< ساعت کامپیوتر را با این نمایه تنظیم کنید
تقویم-1392 تقویم-1392 تقویم-1392 تقویم-1392 تقویم-1392 امتیاز : 1491 دیدگاه(0)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات


صفحات نظرات
1 |
موضوعات
نظرسنجی
مطالب وبلاگ چگونه است

نتايج|| آرشیو نظرسنجی